محصولات پتوی نگار یزد

پتوهای دونفره

 

برجسته الوان

دونفره برجسته الوان

 

برجسته گلدار

 

گلدار ساده

دونفره گلدار ساده

 

 

پتوهای یکنفره

 

برجسته الوان

یکنفره برجسته الوان

 

برجسته گلدار

یکنفره گل برجسته گلدار

 

گلدار ساده

یکنفره گلدار ساده

 

 

پتوهای کارتونی